Naujienos


NAUJIENA!!!
NUOTOLINIAI GPAIS MOKYMAI/KONSULTACIJOS:
Nuotoliniai individualūs GPAIS išorinių naudotojų mokymai/konsultacijos (pagal įmonės veiklą ir specializaciją).

Tema: Gaminių, pakuočių tiekimo rinkai apskaita GPAIS
Siūlomas planas:
GII registracijos ir GII apskaitos modulių pristatymas bei naujausi teisės aktų reikalavimai.
Prekinių vienetų sąrašai ir jų pavyzdžiai.
Pakuočių žurnalų pildymas, suvestinių ir ataskaitų formavimas.
Savų reikmių pakuotės (reikalavimai jų tvarkymui ir apskaitai).
Daugkartinės pakuotės (reikalavimai jų tvarkymui ir apskaitai).
Įrodantys dokumentai. Integracijos su GPAIS galimybės.
GPAIS pateiktų duomenų analizė, pastabų pateikimas.
Atsakymai į klausimus.

Tema: Atliekų susidarymo apskaita GPAIS. Atliekų vežimo lydraščių rengimas GPAIS.
Siūlomas planas:
Atliekų darytojo modulio pristatymas bei naujausi teisės aktų reikalavimai (nuo 2019-01-31).
Reikalavimai atliekų tvarkytojams, atliekų laikymui jų ženklinimui ir pridavimui.
Susidariusių atliekų žurnalų pildymas, suvestinių ir ataskaitų formavimas.
Atliekų vežimo procedūros (nuo 2018-01-01) bei atliekų vežimo Lydraščiai.
GPAIS pateiktų duomenų analizė, pastabų pateikimas.
Atsakymai į klausimus.

Pastaba: planas gali būti koreguiojamas pagal įmonės poreikius.


ATNAUJINTI TEISĖS AKTAI:

Atliekų tvarkymo įstatymas
Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/asr

Atliekų tvarkymo taisyklės
Suvestinė redakcija nuo 2018-12-06: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E37AB6E8E6/dVZWPQSPfy

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas
Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FFF9AE9162EE/asr

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas
Suvestinė redakcija nuo 2019-05-01: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.150891/asr

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės
Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9B932C244A2B/asr

Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės
Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01 iki 2020-12-31: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.344991/iyAnvgDLQH

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės
Svestinė redakcija nuo 2018-01-01: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/91e0b780a9a911e78a4c904b1afa0332

Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklės
Svestinė redakcija nuo 2018-07-01: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.62382E378D38/nGZVdWJaVT

Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašas
Suvestinė redakcija nuo 2020-01-07: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CB1065AAF1D9/asr

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės
Svestinė redakcija nuo 2018-08-15: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CCEDC459B59F/uZBLcZcRhj

Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys
Suvestinė redakcija nuo 2017-12-23: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F22FD1F195/lACBVXDsOL

Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarka
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E9A98D572BC

Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklės
Suvestinė redakcija nuo 2018-07-11: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7F42B2C753AB/dPsQyIJMkt

Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas
Suvestinė redakcija nuo 2019-02-06: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.449166/ogQILsnVGI

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės
Suvestinė redakcija nuo 2019-02-02: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8FFB9E4F47F/RfQyjRZROf

Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašas
Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302440/asr

Tvarka, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema
Suvestinė redakcija nuo 2019-07-03: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/asr


2020-03-23:

Dėl apskaitos GPAIS COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu

Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaita GPAIS vykdoma teisės aktais nustatyta tvarka, suinteresuotos valstybės institucijos įmonių gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos duomenis ir (ar) el. dokumentus, dokumentų skenuotas kopijas gauna iš GPAIS.

Atsižvelgiant į informaciją, kad dėl perėjimo prie nuotolinio darbo dėl techninių sutrikimų, telekomunikacinių ryšių trikdžių ar kitų laikinų aplinkybių įmonės susiduria su sunkumais pateikti duomenis GPAIS, primename, kad turi būti taikomos Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo III skyriaus „GPAIS duomenų teikėjų veiksmai neturint galimybės pateikti duomenų GPAIS“ nuostatos, pagal kurias GPAIS duomenų teikėjas:

  • pats arba per įgaliotą atstovą, centrinę įmonę ar kitą įmonės skyrių (padalinį), elektroninėmis priemonėmis (pvz., el. paštu) raštu nedelsdamas informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą ir AAD, kad veikiant GPAIS, tačiau dėl techninių sutrikimų ar kitų objektyvių aplinkybių, kurias privalo nurodyti pranešime, neturi galimybės pateikti duomenų GPAIS;
  • imasi priemonių, kad techniniai sutrikimai ar kitos aplinkybės būtų kuo skubiau pašalintos ir būtų atnaujinta galimybė teikti duomenis GPAIS;
  • duomenis, jei pildomų dokumentų ir formų nereikalauja pildyti Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautiniai teisės aktai arba Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas, pildo laisva forma popieriniu arba elektroniniu formatu. Vedami duomenys turi būti analogiški duomenims ir informacijai, kurie vedami į GPAIS;
  • pašalinus techninius sutrikimas ar kitas objektyvias aplinkybes, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas suveda duomenis į GPAIS.

2018-10-11:

Klausimas: ar gali įmonė GPAIS kaip prekinį vienetą nurodyti visas tos rūšies pakuotes (pvz., prekinis vienetas – plastikinė prekinė pakuotė), o ne įmonės parduodamą supakuotą produkciją (kiekvienos prekės pakuotę)?
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse numatyta (Taisyklių 39.1 ir 41.1 papunkčiai), kad vykdant pakuočių apskaitą naudojantis GPAIS turi būti nurodomas prekinio vieneto pakuotės kodas, nurodant unikalų, nesikartojantį prekinio vieneto, kuris supakuotas į šią pakuotę, kodą, naudojamą šiam prekiniam vienetui identifikuoti buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose, arba unikalų, nesikartojantį kodą, skirtą identifikuoti šią konkrečią pakuotę, kuris privalo sutapti su buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose šiai pakuotei identifikuoti naudojamu kodu. Vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už pakuotes sistema, atveju nurodomas pakuotės brūkšninis kodas (Taisyklių 46 punktas). Be to, turi būti nurodoma pakuotės rūšis pagal medžiagą ir pakuotės rūšies kodas (Taisyklių 39.3, 39.4, 41.3 ir 41.4 papunkčiai), pakuotės kategorija (Taisyklių 39.5, 41.5 papunkčiai), vienkartinių pakuočių atveju – galimybė perdirbti šią pakuotę jai tapus atlieka (Taisyklių 39.3 ir 46.3 papunkčiai). Taisyklėse taip pat nurodyta (taisyklių 34 punktas), kad pakuočių apskaitoje pateikti duomenys ir informacija turi būti pagrįsti informacija, pateikta kituose įmonės apskaitos dokumentuose, pirkimo – pardavimo dokumentuose, prekių įvežimo (importo) į Lietuvos Respubliką ir išvežimo (eksporto) iš Lietuvos Respublikos dokumentuose, transportavimo dokumentuose ir kituose dokumentuose, patvirtinančiuose pakuočių buvimą ir judėjimą.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, visų tos pačios medžiagos rūšies ir kategorijos pakuočių laikymas vienu prekiniu vienetu, negalimas.

Nuorodos:
Aplinkos ministerijos išaiškinimas: https://www.gpais.eu/duk
Daugiau informacijos apie duomenų į GPAIS integravimo galimybes: https://www.gpais.lt/integracija-su-gpais/