GPAIS mokymai

UAB „Algoritmų sistemos“ šiuo metu organizuoja išorinių GPAIS naudotojų mokymus 3 temomis:


GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS:

1 tema: Gaminių ir pakuočių tiekimo rinkai apskaita GPAIS (išsamiau)

Struktūra:

 • Gamintojų ir importuotojų sąvadas;
 • Gaminių tiekimo rinkai apskaita (gaminių sąrašas, gaminių tiekimo rinkai apskaitos žurnalai ir suvestinės, metinės ataskaitos);
 • Pakuočių tiekimo rinkai apskaita (prekinių vienetų sąrašas, pakuočių tiekimo rinkai apskaitos žurnalai ir suvestinės, metinės ataskaitos).

Kam skirta:

Gamintojams – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą asmenims, kurie:

 • Lietuvos Respublikos teritorijoje gamina alyvas, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) ir (ar) gaminius pakuoja arba
 • Pirmą kartą verslo tikslais tiekia baterijas ar akumuliatorius (įskaitant į prietaisus ar transporto priemones įmontuotas baterijas ar akumuliatorius) Lietuvos Respublikos rinkai, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba
 • Gamina arba užsako projektuoti ar pagaminti elektros ir elektroninę įrangą ir savo vardu ar paženklintą savo ženklu atlygintinai perleidžia kitam asmeniui, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones; arba iš kitų tiekėjų gautą ir savo vardu ar paženklintą savo ženklu įrangą atlygintinai perleidžia kitam asmeniui naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones (perpardavėjas nėra laikomas gamintoju, jeigu atlygintinai perleidžia kitam asmeniui įrangą, paženklintą kito gamintojo ženklu), arba
 • Gamina transporto priemones ar verslo tikslais importuoja į valstybę narę.

Importuotojams – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą asmenims, kurie:

 • Importuoja ir (ar) iš kitos valstybės įveža alyvas, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) ir gaminių pripildytas pakuotes į Lietuvos Respublikos teritoriją arba
 • Importuoja ir (ar) iš kitos valstybės įveža ir pirmą kartą verslo tikslais tiekia baterijas ar akumuliatorius (įskaitant į prietaisus ar transporto priemones įmontuotas baterijas ar akumuliatorius) Lietuvos Respublikos rinkai, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba
 • Iš kitos valstybės narės ar trečiosios šalies įveža ir pirmą kartą verslo tikslais Lietuvos Respublikos rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba
 • Yra įsisteigęs valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje ir kuris, naudodamas nuotolinio ryšio priemones, Lietuvos Respublikos buitinės ar ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos vartotojams tiesiogiai parduoda elektros ir elektroninę įrangą, arba
 • Iš kitos valstybės narės įveža ir verslo tikslais Lietuvos Respublikos rinkai tiekia transporto priemones, arba
 • Iš lizingo (finansinės nuomos) paslaugas teikiančios finansų įstaigos lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigyja į Lietuvos Respublikos teritoriją importuotus ir (ar) įvežtus 1–5 punktuose išvardytus gaminius ir (ar) gaminių pripildytas pakuotes. Šiuo atveju lizingo (finansinės nuomos) paslaugas teikianti finansų įstaiga nelaikoma importuotoju. Jeigu lizingo (finansinės nuomos) sutartis nutraukiama, šiuo Įstatymu gaminių importuotojui nustatytas pareigas, atsiradusias po sutarties nutraukimo ir turto susigrąžinimo iš buvusio lizingo (finansinės nuomos) gavėjo, perima lizingo (finansinės nuomos) paslaugas teikianti finansų įstaiga.

ĮMONĖMS, VYKDANČIOMS ATLIEKŲ SUSIDARYMO APSKAITĄ:

2 tema: Atliekų susidarymo apskaita bei lydraščių rengimas GPAIS (išsamiau)

Struktūra:

 • Atliekų susidarymo vietos registravimas;
 • Atliekų susidarymo apskaitos vykdymas (apskaitos žurnalai, suvestinės, metinės ataskaitos);
 • Atliekų vežimo Lietuvoje lydraščiai (kūrimas, formavimas, patvirtinimas/atšaukimas).

Kam skirta:

Įmonėms, įmonių struktūriniams padaliniams (filialams, atstovybėms) ir pagal suteiktus įgaliojimus atskiriems įmonių padaliniams (įmonės skyriams, neturintiems atskiro kodo Juridinių asmenų registre), atitinkantiems bent vieną iš nurodytų kriterijų:

 • Kurie pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą arba pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, kurios nurodytos Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedo IV skyriuje  (toliau – atliekų sąrašas), pažymėtų atliekų kodu 20 03 01);
 • Kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);
 • Kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
 • Kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
 • Kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;
 • Kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, numatytą atliekų apskaitą;
 • Kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) (viešbučiai, moteliai, restoranai, kavinės, kitos viešojo maitinimo ir maisto gamybos įstaigos) ir (ar)  maisto prekybos (didmeninės ar mažmeninės prekybos ir kitos maisto prekybos įstaigos) veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų atliekų;
 • Pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, privalantys vykdyti pakuočių apskaitą  Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.  348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

ATLIEKŲ TVARKYTOJAMS:

3 tema: Atliekų tvarkymo ir susidarymo apskaita bei lydraščių rengimas GPAIS (išsamiau)

Struktūra:

 • Atliekų tvarkytojo kortelės sudarymas;
 • Atliekų tvarkymo apskaita (apskaitos žurnalai, suvestinės, metinės ataskaitos);
 • Atliekų vežimo Lietuvoje lydraščiai (kūrimas, formavimas, patvirtinimas/atšaukimas);
 • Atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų rengimas;
 • Tarpvalstybinių atliekų vežimo dokumentų rengimas.

Kam skirta:

Atliekų tvarkytojams:

 • Vykdantiems atliekų apdorojimą;
 • Vykdantiems atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;
 • Atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikantiems ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;
 • Surenkantiems ir (ar) vežantiems atliekas;
 • Prekiautojams atliekomis ir (ar) tarpininkams.